Kế hoạch đầu tư
image
Gói Jumper

105%

Min 30 TRX
Max 10000000 TRX
Tiền gốc - Bao gồm trong lợi nhuận
Rút tiền ngay lập tức
Hợp đồng trong 1 ngày

image
Gói bạc

160%

Min 1000 TRX
Max 10000000 TRX
Tiền gốc - Bao gồm trong lợi nhuận
Rút tiền ngay lập tức
Hợp đồng trong 10 ngày

image
Gói nâng cao

280%

Min 50000 TRX
Max 10000000 TRX
Tiền gốc - Bao gồm trong lợi nhuận
Rút tiền ngay lập tức
Hợp đồng trong 20 ngày

image
Gói VIP

460%

Min 100000 TRX
Max 10000000 TRX
Tiền gốc - Bao gồm trong lợi nhuận
Instant Withdrawal
Hợp đồng trong 30 ngày

Hoa hồng giới thiệu
1st Cấp độ
Tiền hoa hồng - 10%
2nd Cấp độ
Tiền hoa hồng - 6%
3rd Cấp độ
Tiền hoa hồng - 5%
4th Cấp độ
Tiền hoa hồng - 3%
Thống kê Trực tiếp
Tổng thành viên
41774
Ngày chạy
333
Tổng tiền gửi
TRX 56448543.950630
Tổng số tiền đã rút
TRX 19844798.464237
Người xử lý thanh toán